Om schizofreni

Schizofreni er en kompleks sykdom som kan påvirke tankene negativt. Det kan føre til hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og uorganisert tale eller adferd (også kalt «psykotiske symptomer»).1,2

sitat Når et menneske med schizofreni holder på å få et tilbakefall, er det ofte en gradvis prosess som innebærer en rekke varselsignaler.

Disse symptomene fører til at personer med schizofreni kan ha vanskelig for å omgås andre mennesker og kan trekke seg tilbake fra dagligdagse aktiviteter og omgivelsene.1,2

beregning
Årsaker

Man kjenner ikke til én enkelt årsak til schizofreni. Som med andre vanlige, kroniske sykdommer som for eksempel diabetes og hjertelidelser,

mener man at det er forskjellige faktorer som til sammen medvirker til utviklingen av schizofreni.

Eksperter i psykiske sykdommer er enige om at symptomene skyldes problemer med å overføre og behandle informasjon i hjernen [APA Clinical Guidelines, 2004] 1 Problemer oppstår når den normale kommunikasjonen mellom nervecellene i hjernen, som skjer ved at det frigjøres kjemikalier, ikke fungerer korrekt.

Genetiske og miljømessige faktorer eller en hjerneskade rundt fødselstidspunktet kan ha betydning.1,13 Man mener at alle disse faktorene øker risikoen for at visse mennesker opplever psykotiske symptomer som kan utløses av flere forskjellige hendelser og situasjoner i livet, for eksempel ved sosial isolasjon og stress – særlig i tidlig voksenalder. Narkotika som f.eks. cannabis, har også vært forbundet med utløsning av schizofreni og midlertidige psykotiske symptomer.1

Les mindre

Les mer